Jak zredukować emisję zanieczyszczeń?

 

Przed 1989 rokiem sprawy ochrony środowiska w energetyce nie należały do tak ważnych, jak w tej chwili. Pierwsze normy emisji ze spalania paliw wprowadzono w roku 1990. Do roku 1993 ograniczenia w emisji podstawowych zanieczyszczeń,dotyczyły SO2, pyły i Nox. Ograniczenia te osiągane były głównie poprzez poprawę parametrów jakościowych spalanego węgla. W roku 1994 nastąpił przełom i zaczęto realizować szeroki program modernizacji technologicznej i ekologicznej energetyki zawodowej. Finansowanie tych inwestycji stało się możliwe dzięki uruchomieniu procedur kontraktów długoterminowych na dostawę mocy i energii elektrycznej (KDT) pomiędzy największymi przedsiębiorstwami energetyki i PSE S.A. Programem objęto około 17 500 MWe mocy zainstalowanej W wyniku tego programu zrealizowano ok. 75% przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska oraz ponad 80% z zakresu modernizacji technologicznych. Okazało się po raz kolejny, że wystarczy chcieć i dobrze to zorganizować. W wyniku tych działań, węgiel przestał w znacznym stopniu niszczyć środowisko.

Wymogi ochrony środowiska w zakresie emisji substancji

Działania zmierzające do sprostania wymogom ochrony środowiska w zakresie emisji substancji zanieczyszczających powietrze w istniejących źródłach emisji podzielono na trzy kategorie.

Pierwsza kategoria to wzbogacanie lub konwersja paliw energetycznych na czystsze ekologicznie poprzez budowanie górniczych zakładów wzbogacania i głębokiego odsiarczania węgla kamiennego. Tutaj jakość emisji można poprawić poprzez instalacje dwupaliwowe np.węgiel – gaz, przejście na paliwa płynne niskosiarkowe bądź gaz ziemny, koksowniczy.

Druga kategoria to modernizacja urządzeń wytwórczych. Aby zmodernizować takie urządzenia można przejść na skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła i poprawić sprawność wytwarzania energii z zachowaniem istniejącej technologii spalania w przypadku korzystania z paliw uszlachetnionych.

Trzecia kategoria to modernizacja układu spalania i komory paleniskowej kotła (złoże fluidalne, zabudowa dysz OFA, które są wyposażone w palniki nisko emisyjne). Można też wdrożyć technologię zimnego wiru. Jest to wprowadzenie lub zwiększenie istniejącego współczynnika skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Konieczna jest rownież modernizacja lub całkowita wymiana, bądź budowa urządzeń ochronnych takich jak elektrofiltry, instalacje odsiarczania, wtórne metody odazotowania.

 

Zostaw komentarz