Od 2 stycznia 2012r. Handel węglem i koksem będzie obłożony akcyzą, jeżeli wyroby te są przeznaczone ściśle do celów opałowych. Okres do 1 stycznia 2012 był to czas przejściowy, wynegocjowany przez Polskę w Traktacie Akcesyjnym i w tymże okresie nie obowiązywała akcyza na węgiel oraz koks.

Parlament przed wyborami zdążył jednak uchwalić przepisy dotyczące opodatkowania węgla. Przepisy te zawierały szereg możliwości zwolnień od akcyzy na węgiel i koks. Najważniejsze zwolnienie, to zwolnienie opału zużywanego przez gospodarstwa domowe, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale oraz przez rolników. Na naszej stronie www.wegiel.edu.pl postaramy się wyjaśnić o co tu chodzi…

Węgiel

Te przepisy wprowadziła ustawa z 16 września 2011 r. O redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Jak to zwykle bywa w polskich przepisach nic nie jest proste. Należy po prostu spełnić kilka różnych warunków, ponieważ jeśli ich nie spełnimy to możemy niechcący sprawdzić sobie na głowę wizytę celników, którzy to obliczą nam akcyzę i poproszą o jej zapłacenie.

Co trzeba zrobić aby handlować bez akcyzy?

Należy spełnić jeden podstawowy warunek, mianowicie od 2 stycznia 2012 roku trzeba uzyskać status tzw. Pośredniczącego podmiotu węglowego. Status ten jest niezbędny aby handlować bez akcyzy węglem kamiennym, węglem brunatnym oraz koksem przeznaczonym do celów opałowych.

Jeśli planujemy rozpocząć działalność, która ma zajmować się handlem opałem w Poznaniu oraz innych miastach, to w przed dzień rozpoczęcia działalności w tym zakresie należy złożyć pisemne powiadomienie naczelnika urzędu celnego właściwego pod względem miejsca działalności. Takie powiadomienie powinno zawierać wszystkie dane dotyczące podmiotu chcącego prowadzić handel węglem, a w szczególności: imię, nazwisko, adres siedziby, NIP, REGON oraz określenie rodzaju planowanej działalności gospodarczej.

Naczelnik urzędu celnego powinien pisemnie potwierdzić przyjęcie takiego powiadomienia, które to powinniśmy sobie zachować. Na podstawie otrzymanej informacji od urzędów celnych Minister Finansów lub inny upoważniony przez niego organ, będzie publikował w Biuletynie Informacji Publicznej (aktualną na dany dzień) listę upoważnionych podmiotów do handlu węglem kamiennym oraz węglem brunatnym i koksem. W biuletynie tym będzie zawarte: nazwa oraz adres siedziby podmiotu, NIP, REGON oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Powyższe działania należy bezwzględnie podjąć aby podmiot pośredniczący w handlu węglem mógł odsprzedawać bez nałożonej akcyzy węgiel np. Janowi Kowalskiemu, szkole lub innemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu.

Aby kupujący korzystał ze zwolnienia od akcyzy, nie będąc podmiotem pośredniczącym w sprzedaży węgla, musi on prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych, chyba, że sam wykorzystuje węgiel i koks do celów zwolnionych. Ewidencję taką można prowadzić w formie papierowej, komputerowej, po uprzednim powiadomieniu właściwego naczelnika urzędu celnego.

Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji?

 • gospodarstwa domowe

 • organy administracji publicznej

 • jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • podmioty systemu oświaty

 • żłobki i kluby dziecięce

 • podmioty lecznicze

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej

 • organizacje, o których mowa w art.3 ust. 2I3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

O czym warto wiedzieć?

Pamiętać, należy o tym, że sprzedawca może żądać, aby kupujący przedstawił mu wydane pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej, jako pośredniczący podmiot węglowy, przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Łatwiej jednak będzie sprawdzić status kupującego w Biuletynie Informacji Publicznej. W ten sposób nie będziemy ani blokować, ani opóźniać transakcji handlowych.

Jeśli dokonamy transakcji bez zachowania wyżej opisanych warunków lub dopuścimy się sprzedaży węgla kamiennego, węgla brunatnego lub koksu na cele opałowe podmiotom, które nie posiadają takich uprawnień do skorzystania ze zwolnienia, to musimy liczyć się z tym, że będziemy musieli zapłacić podatek akcyzowy.

Jak wyliczyć akcyzę?

Będziemy zobligowani do tego, aby do naczelnika urzędu celnego składać odpowiednią miesięczną deklarację i wpłacić akcyzę na odpowiedni rachunek izby celnej. Termin do dokonania w/w czynności jest do 25-go dnia miesiąca, ale chodzi tutaj nie o miesiąc następny, po miesiącu sprzedaży (jak w przypadku VAT-u), ale co drugi miesiąc. I tak od sprzedaży dokonanej np. W miesiącu marcu musimy złożyć deklarację i zapłacić podatek do 25-go maja.

Wyliczenie wysokości akcyzy nie jest trudne i nie powinno sprawiać większego kłopotu. Stawka podatku wynosi 1,28 zł/l gigadżul (GJ). Posłowie ustalili, że:

 • 1 tona węgla kamiennego ma 23,8 GJ

 • 1 tona węgla brunatnego ma 8,6 GJ

 • 1 tona Koksu 27,5 GJ

Jeżeli już wiemy, że będziemy musieli płacić akcyzę, to musimy odwiedzić urząd celny i zarejestrować się jako ?zwykły” podatnik akcyzy. Czynność tą dokonamy przy użyciu odpowiedniego druku jakim jest AKC-R.

Poniżej zamieszczamy wzory zebranych przez nas dokumentów dla osób zainteresowanych.

Regulaminy i druki akcyzowe na węgiel 2012akcyza duk

Do wydruku

Zgłoszenie Zwolnienia z akcyzyWzór pisma zgłoszeniowego do Urzędu Celnego

do wypełnienia

Druk AKC-R WzórDruk AKC-R

do wypełnienia

powiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowypowiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy

do wypełnienia wersja I

powiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowypowiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy wzór 2

do wypełnienia wersja II

dokument - dowód dostawy wyrobów węglowychdokument – dowód dostawy wyrobów węglowych

do wypełnienia

Ewidencja wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzyEwidencja wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy

do wypełnienia

akcyza dukDokument dostawy wyrobów węglowych

Do wydruku

Wszystkie powyższe wzory zostały przez nas znalezione w internecie. Każdorazowo należy zweryfikować ich poprawność w odpowiednim urzędzie.

Wykopaliście u nas:

 • akcyza węgiel 2019
 • akcyza na węgiel
 • akcyza na węgiel 2019

Zostaw komentarz